top of page

תקנים אקוסטיים

 

תקן 5281 – התקן הישראלי לבנייה בת קיימה (בנייה ירוקה)

התקן מתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל: מגורים, משרדים, מסחר, חינוך, בריאות וכד'.

תקן זה הוא תקן וולונטרי.

 

חלק 1 -  דרישות כלליות

חלק 2 - דרישות לבנייני מגורים

חלק 3 - דרישות לבנייני משרדים

חלק 4 - דרישות למוסדות חינוך

חלק 5 - דרישות לבנייני אכסון תיירותי

חלק 6 - דרישות למוסדות בריאות

חלק 7 - דרישות לבנייני מסחר

חלק 8 - דרישות לבנייני התקהלות ציבורית

 

לפרטים נוספים על התקן הישראלי לבנייה ירוקה

 

תקן ישראלי 1004 – חלק 1

תקן העוסק בבידוד אקוסטי בבנייני מגורים

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חללי הבניין – דרישות ושיטות חישוב

 

תקן ישראלי 1004 – חלק 2

תקן העוסק בבידוד אקוסטי בבנייני מגורים.

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.

 

תקן ישראלי 1004 – חלק 3

תקן העוסק בבידוד אקוסטי בבנייני מגורים.

אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה.

 

תקן ישראלי 1004 – חלק 4

תקן העוסק בבידוד אקוסטי בבנייני מגורים.

אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה – דרישות ושיטות בדיקה.

 

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990

תקנות אלו מגדירות מהו רעש בלתי סביר, בהתחשב בגורמים הבאים:

  • סוג המבנים שנמצאים בסביבת מקור הרעש (מגורים, מסחר, תעשייה, בית חולים וכו')

  • משך זמן פעולת מקור הרעש.

  • שעות פעילות מקור הרעש (יום או לילה)

 

התקנות מגדירות את עוצמת הרעש המקסימלית המותרת בקולטי הרעש ואת אופן מדידת הרעש.

 

תקן 2004 – חלק 1

תקן זה מספק קריטריונים, דרישות וקווים מנחים למרחבי למידה קבועים.

אקוסטיקה במרחבי למידה – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים: מבני קבע.

 

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התש"ע – 2010

תקנות אלו מפרטות את גורמי הרעש שלגביהם חלה הגבלת הרעש כגון: כלי רכב, מכשירי קול, תיקונים ושיפוצים, אזעקות, מזגנים, בעלי חיים ועוד.

 

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) מציוד בנייה, 1979

תקנות אלו מגדירות מהי עוצמת הרעש המותרת מציוד בנייה וקובעות כללים למדידת רעש באתרי בנייה.

 

 

 

 

 

 

bottom of page